Naše vize "PRO NĚMČIČKY" 2014-2018

Představujeme Vám naši vizi fungování obce v následujícím volebním období. Nejdůležitějším akcentem, který zněl v průběhu přípravy této vize, je hledání cesty ke společné komunikaci, nápravě vztahů, sbližování lidí a zapojování Vás, nás všech, veřejnosti do věcí obce. Obec nechceme jen chápat jako budovu, instituci nebo volené zastupitele, ale jako společenství lidí. Lidí, které spojuje nejen společná adresa, vzájemné vztahy, ale také život sám. Proto chceme, aby tato naše vize a její cíle vedly k tomu, že nebudou obec a nás, její obyvatele rozdělovat, ale naopak spojovat nejen ve vztazích, ale i ve správě věcí společných.

Členové a kandidáti MO KDU-ČSL do komunálních voleb 2014

Senioři a rodiny s dětmi

Važme si důstojnosti života a zkušenosti starších, žijme v přítomnosti a tvořme naši budoucnost.

Mateřské centrum – pomohlo by vyřešit neuspokojenou poptávku po MŠ zvláště ze strany matek s malými dětmi do 4 let, je to otázka prostor a financí. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která vyhodnotí zájem, a na základě zájmu budeme plnit konkrétní úkoly. Můžeme si vzít vzor např. z Hustopečí, Nikolčic, Břeclavi.

Zasadíme se o zavedení všech dostupných nástrojů k tomu, abychom předešli zneužití důvěřivosti zvláště starších osob nekalými praktikami nejen podomních prodejců a lichvářů. Obec musí stát vždy na straně slabších.

KDU-ČSL od příštího roku opět bude organizovat Besedy se seniory v nové podobě

Řešení udržitelnosti služeb Domovinky tak, aby byla co nejméně závislá na obecním rozpočtu – zefektivnění provozu, případně nalezení jiného poskytovatele. Zajištění dostupných sociálních služeb pro seniory, možností např. dopravy město, lékárna, lékař, drobné nákupy apod.

Obec musí být garantem pomoci lidem slabším, znevýhodněným, nemocným, osamělým a to v rámci svých možností, nejen finančně, ale také účinným zprostředkováním pomoci odborníků.

Finanční řízení obce

Transparentní hospodaření s veřejnými prostředky zaručuje spolehlivost a důvěryhodnost finančních toků. Předchází podezřením ze zneužití a zvýhodňování jiných zájmů.

 • Zveřejňování uzavřených smluv s dodavateli: zveřejníme, v mezích zákona, všechny uzavřené smlouvy, čerpání rozpočtu tak, aby kdokoliv z veřejnosti mohl činnost zastupitelů sledovat, kontrolovat a navrhovat řešení.
 • Pravidelné zveřejňování zpráv o hospodaření obce ve srozumitelné formě např. formou veřejně dostupné aplikace čerpání rozpočtu
 • Využití zřejmě posledního programového období EU – IROP: Obec samozřejmě musí mít snahu využít dotačních příležitostí z nového programového období, protože jak se zdá, bude již poslední. Zvláště obecní kanalizace by si zasloužila masívní investici. Proto přijít o možná poslední možnost financování by bylo hloupostí.
 • Další úvěry pouze pokud na ně obec bude mít - obec se nemůže pouštět do dalších úvěrů i když jsou vedeny jako spoluúčast projektů, pokud výsledkem bude platební neschopnost a nedostatečné prostředky na účtu a v hotovosti.
 • Podpora záměrů FO a PO a spolupráce na projektech, které mimo jiné, povedou také ke zkvalitnění života v obci, zvýšení zaměstnanosti nebo dostupnosti služeb.

Odpadové hospodářství

Platím tolik, kolik sám vyprodukuji. Pokud třídím, ještě ušetřím!

 • Vyhlášení výběrového řízení na třídění a svoz odpadů aby bylo dosaženo co nejlepších podmínek a služeb
 • Poučení se z okolních obcí, kde fungují jinak a efektivně (zpracováváme srovnání obcí, cen a služeb)
 • Spravedlivá úhrada za vyprodukovaný odpad – více odpadu = větší platba
 • Zavedení bonusů a slev za třídění (odpovědné třídění odpadu ušetří náklady obce a bude tedy možné tuto úsporu přerozdělit mezi plátce, kteří odpad třídí a tím motivovat i ostatní, což povede ke snižování nákladů)

Bytové hospodářství

Stejně tak, jako pečuji o svůj dům, musí obec pečovat o své nemovitosti.

 • Ochrana majetku obce a investovaných finančních prostředků
 • Kontrola nad tím, aby nedocházelo ke znehodnocení majetku zanedbáním údržby a nutných oprav

Všechny byty v obecním majetku vyžadují neustálou péči, dohled a kontrolu nad jejich užíváním, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku obce. Obec investovala do těchto bytů nemalé prostředky a úsilí, každý rok splácí úvěry (celkem 6 mil. 750 tis.) se splatností do roku 2032. Obec, krom nájemného, které bude sloužit k úhradě úvěrů, musí zajistit také prostředky na správu a údržbu bytů.

Hospodaření s majetkem obce

Vše jasné, čisté a průhledné - nemáme co skrývat

 • Pachty a prodeje nemovitého majetku obce transparentní formou abychom předešli spekulacím z prodeje a skrytých zájmů

Rozhodování o záměrech pachtu nebo prodeje obecních nemovitostí, zvláště pozemků bude vždy doplněno ortofotografiemi místa a kompletním souborem všech dostupných informací, tak aby všichni zastupitelé rozuměli tomu, o čem rozhodují.

Tělovýchova a sport

Ve zdravém těle zdravý duch

TJ a obec musí být partneři. Na partnerství nesmí nikdy profitovat jedna strana na úkor druhé. Partnerství musí vést vždy k vzájemnému hmatatelnému a měřitelnému užitku obce a občanů, TJ a oddílů.

Snažíme se o nalezení vhodného řešení mezi obcí a TJ Sokol tak, aby bylo vzájemně prospěšné, aby jak obec tak TJ se snažili dosahovat společných cílů vedoucích ku prospěchu obou stran. Nechceme a uděláme vše pro to, aby nedošlo ke "spolupráci" vynucené nátlakem jednou nebo druhou stranou, případně "parazitování", kdy jedna strana bude bez svého vlastního přičinění využívat úspěchů práce strany druhé.

KDU-ČSL je připravena být mediátorem, smírcem v již nastalém sporu za předpokladu, že o to obě strany projeví zájem. Je nám líto prostředků v řádu desetitisíců, za posudky a protiposudky, které byly vyhozeny jen kvůli tomu, že zodpovědní lidé nejsou schopni spolu o věcech mluvit a hledat společná řešení. Namísto toho jsou využívány metody nátlaku a manipulace. Přestaňme proto vyhazovat peníze oknem, které jak obec, tak TJ Sokol tolik potřebují a začněme o věcech mluvit. A jestliže někteří zodpovědní spolu mluvit nemohou, nechť je nahradí ti, kteří to dokáží.

Podpora tělovýchovných aktivit, udržení nadstandartních možností sportu v naší obci ve spolupráci se všemi zainteresovanými.

Spolková činnost, folklor a tradice

Nezištnost a dobrovolnost jsou znakem kvalitní občanské společnosti.

 • Podpora neziskových spolkových aktivit vedoucím ke sdružování obyvatelů obce
 • Podpora a motivace k aktivitám, které povedou k budování komunity, vztahů mezi lidmi (dny pro děti, rodiny, seniory, vzájemná setkávání apod.)
 • Podpora udržování tradic, folkloru a činností, kterými je prezentována obec. Podpora ze strany obce musí být úměrná intenzitě zapojení a činností spolků. 
 • Podpora grantových možností pro místní spolky k získání dalších prostředků na jejich činnost např. v oblasti kultury, místních tradic nebo lokální gastronomie.
 • Budeme se snažit o získání finančních prostředků na obnovu drobné sakrální architektury - křížů a kapliček v katastru obce. Tyto kříže a kapličky nechali vybudovat předkové žijící v Němčičkách, každé z těchto míst navíc nese svůj vlastní příběh, příběh předků, příběh historie. Je nám líto, že kříže a kapličky v naší obci chátrají. Začali jsme je vnímat jako samozřejmost, kapličkou sv. Antonína u větřáku se honosí kdejaký propagační materiál nebo web místních podnikatelů, málokdo si všimne, že opadává omítka a je nutné provést finančně náročné opravy, Jestliže to necháme tak, za chvíli už nebude čím se chlubit!

Zapojování veřejnosti

Každý, kdo chce, může se aktivně zapojit. Barva politického dresu nikoho nevylučuje!

Cílem této vize a celého volebního období je zapojování veřejnosti, obyvatel Němčiček, místních spolků a neziskových organizací do společného řešení otázek obce, tzv. participativní demokracie. Nikdo z řad veřejnosti nemůže být z těchto procesů vyloučen. Každý může přijít s podnětem, návrhem řešení problémů nebo novým nápadem. Podpoříme transparentní rozhodovací procesy, které by měly předcházet podezřením z korupce nebo profitu na úkor obce a lépe zajistí fungování samosprávy.

Místní a udržitelný rozvoj

Hospodařme s citem a rozumem.
 • Využití dotačních příležitostí (nadace, SZIF, IROP, program LEADER) zaměřených na místní sociálně-ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí které nepovedou k nárůstu zadlužení obce
 • Zapojení do tvorby lokálních strategií rozvoje, tzv. komunitního plánování v rámci MASky Hustopečsko
 • Rozvoj strategie sebeprezentace obce a budování „DOBRÉ ZNAČKY OBCE NĚMČIČKY“ ve spojení s tradicemi, vinařstvím a sadařstvím, lokální gastronomií, sportem a sociální odpovědností. Přehodnocení nákladů členství a profitů z členství v dobrovolných sdruženích obcí (mikroregion Modré hory, Mikroregion Hustopečsko).

naše aktivity můžete sledovat také na facebooku